ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Orzeł” Piaski Wielkie zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2019 r. o godzinie 12.00 w budynku klubowym odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Orzeł” Piaski Wielkie.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 12.15.

PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KLUBU SPORTOWEGO „Orzeł” Piaski Wielkie
W DNIU 27 STYCZNIA 2019 R.

 1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności KS „Orzeł” Piaski Wielkie za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Wybory do organów Klubu.
 10. Dyskusja.
 11. Zakończenie Zebrania.

Na zebranie zapraszamy wszystkich członków klubu, trenerów, zawodników, kibiców i sympatyków.